Leasingová smlouva se sepisuje mezi leasingovou společností a mezi klientem – nájemcem. Musí obsahovat následující záležitosti:
·         Identifikační údaje jak nájemce, tak i pronajímatele (leasingové společnosti), tzn. jméno a příjmení fyzické osoby, její bydliště, DIČ, a název a adresu sídla organizace
·         Popis leasingované věci (automobilu, stroje a zařízení, mechanismu, vybavení atd.)
ozubená kola
·         Cenu leasingované věci
·         Výši leasingových splátek
·         Kupní cenu věci v případě řádného ukončení leasingové smlouvy
·         Popis první vyšší splátky, případně zálohy na nájemné nebo na kupní cenu věci
·         Datum nabytí účinnosti smlouvy a datum splatnosti
·         Datum předání zapůjčené věci
·         Datum řádného ukončení smlouvy
·         Splátkový kalendář
·         Způsob úhrady pojistného na danou věc
·         Způsob řešení oprav, údržby, užívání věci, vlastnická práva v průběhu trvání leasingu
leasing na spz
·         Případná penále za zpoždění úhrady splátek, smluvní pokutu v případě porušení závazků
Mezi leasingovou společností a výrobcem nebo dodavatelem předmětné věci se uzavírá tzv. kupní smlouva. Jsou v ní zakotveny podmínky mezi těmito dvěma smluvními stranami. Výrobek je uveden do provozu nebo předáván přímo dodavatelem a o jeho převzetí nájemcem se sepisuje předávací protokol. Tím se stává leasing platný a okamžikem uvedení zařízení do provozu se samotný leasing zahajuje.

Co je to zpětný leasing?

To je poměrně běžný způsob leasingu, zpravidla uskutečňovaný společnostmi, které tím řeší daňová zvýhodnění, nebo nedostatek finančních prostředků. Funguje to tak, že leasingová společnost výrobek (předmět leasingu) od nájemce odkoupí za přiměřený obnos dohodnutý předem. V praxi to probíhá tak, že můžete např. svůj automobil leasingové společnosti prodat, získáte za něj určitý obnos a společnost vám jej vzápětí pronajme k užívání. Většinou se jedná o osobní vozy, výrobní stroje a zařízení, různé technické prostředky apod.