Cenné papíry jsou listiny, které v sobě zahrnují tzv. soukromé právo, na něž přistupují vždy obě strany. Jsou vydávány různými subjekty, mohou jimi být fyzické nebo právnické osoby, případně stát. Vydavatel cenných papírů se nazývá emitent. S cenným papírem je také vždy spojena hodnota majetku, případně majetkový prospěch, přitom aktuální hodnota cenného papíru v závislosti na čase může být různá. Cenné papíry se vydávají v mnoha podobách.
finanční půjčka
Cenný papír se v České republice stanoví na základě § 514 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Zákon definuje svázání cenného papíru s uplatněním soukromého práva, ale již nestanoví, jakou podobu má cenný papír mít, resp. mohou se vydávat i tzv. inominátní cenné papíry vůči jinému právu. Minimálně se však musí uvádět odkaz na právo, které je s cenným papírem svázáno. Cenný papír také musí mít potřebné údaje o jeho vydavateli (emitentovi).

Podoby cenných papírů, které stanoví zákon, se týkají těchto druhů:

·         Podílových listů
·         Dluhopisů
·         Investičních kupónů
·         Akcií
·         Zatímních listů
·         Kupónů
·         Směnek
·         Opčních listů
·         Šeků
·         Skladištních a náložných listů
·         Zemědělských skladních listů
pět bankovek

Zaknihované cenné papíry nebo listiny

Bankovky jsou svým způsobem také cenné papíry, ty ale právní řád nedefinuje jako druh směnek, ale jedná se o samostatný právní subjekt.
V některých zemích, např. v Německu, je cenných papírů mnohem více druhů, jsou to i cenné papíry na majitele, mezi nimi i tzv. kleine Inhaberpapiere, což jsou kupříkladu kolky, telefonní karty, dálniční známky, poštovní známky, vstupenky apod.
V České republice známe cenné papíry buď ve formě tzv. zaknihované podoby, což je pouhý záznam v evidenci např. podílových listů, akcií a dluhopisů, a evidence se provádí v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s.
Častější variantou cenných papírů je ovšem podoba listiny, většinou na papíře. Listiny se mohou vztahovat i na více akcií najednou jako tzv. hromadné listiny, a podoba papíru může být opravdu různá. Paradoxní je, že cenný papír si můžete nechat vytisknout třeba na toaletní papír, a může být platný.